RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej"

06.05.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 6.05.2014 r. została zakończona praca komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 51. Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz 25. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.”
Do upływu terminu, wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na składanie ofert wpłynęły 4 oferty:

1. GoMa Agencja Reklamy, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola

2. Na Błoniach Sp. z o.o., ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała

3.F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL”, ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec

4. F.H.U. Adrian Pięciórek, ul. Sternicza 8/157, 43-300 Bielsko-Biała

Po upływie wskazanego terminu wpłynęła oferta nr 5:

INTEREGO Łukasz Gołębiowski, ul. Gdańska 14/99, 40-719 Katowice
Zgodnie z prawem zamówień publicznych wyżej wymieniona oferta nie brała udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 84 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę zwrócono wykonawcy.

Z postępowania została wykluczona oferta nr 1 złożona przez GoMa Agencja Reklamy, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola. Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie spełnił warunków określonych w dziale VII pkt. 2 siwz dotyczących proporcji pomiędzy cenami noclegów i wyżywienia. Oferta ta podlega zatem odrzuceniu zgodnie z art.89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pozostałe oferty były zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przyznana punktacja:

1. Na Błoniach sp. z o.o., ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała

Cena usługi: 213,28 pkt
Ilość oferowanych miejsc: 2,32 pkt
Ilość obiektów: 20 pkt
Łącznie: 235,60


2.F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL” ul. Dworcowa 30/32,
34-300 Żywiec

Cena usługi: 341,52 pkt
Ilość oferowanych miejsc: 20 pkt
Ilość obiektów: 3,32 pkt
Łącznie: 364,84 pkt

3. F.H.U. Adrian Pięciórek, ul. Sternicza 8/157, 43-300 Bielsko-Biała

Cena usługi: 360 pkt
Ilość oferowanych miejsc: 2,32
Ilość obiektów: 20 pkt
Łącznie: 382,32 pkt

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta nr 2 F.H.U. Adrian Pięciórek, ul. Sternicza 8/157, 43-300 Bielsko-Biała zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert w związku z czym została wybrana jako najkorzystniejsza. Pozostałą część zamówienia zrealizuje F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL” ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec Obie oferty były zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


Bielsko-Biała dn. 6.05.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 06.05.2014

Dokument oglądany razy: 1667
« inne aktualności