RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej

28.04.2015


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
dotyczącym wyłonienia wykonawcy na: „Zakwaterowaniu i wyżywieniu uczestników 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 26. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.”


W dniu 28.04.2015 r. została zakończona praca komisji przetargowej do rozstrzy-gnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 26. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.”
Do upływu terminu składania ofert, wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły 4 oferty:

1. VILLA BARBARA Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Spółka z o.o., ul. Wczasowa 171, 43- 384 Jaworze

2. F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL”, ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec

3. P.H.Z. JUR-GAST Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 34A, 43-460 Wisła

4. F.H.U. Adrian Pięciórek, ul. Sternicza 8/145, 43-300 Bielsko-Biała

Z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:
– nr 1 VILLA BARBARA Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Spółka z o.o., ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze. Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. Wadium wpłacone przez ww Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie terminu wyznaczonego w siwz na składanie ofert.
– nr 3 P.H.Z. JUR-GAST Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 34A, 43-460 Wisła. Oferta została wykluczona na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert . Do terminu wyznaczonego w siwz na składanie ofert Wykonawca nie wniósł wadium.
Obie złożone przez ww Wykonawców podlegają zatem odrzuceniu zgodnie z art.89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta nr 3 podlega również odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ar. 87 ust. 2 pkt.3. W ofercie Wykonawca zaoferował 45 miejsc natomiast pkt. VIII siwz dotyczący ofert częściowych dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w obiektach liczących nie mniej niż 80 miejsc noclegowych.
Pozostałe oferty były zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu badania ofert pod względem zgodności ze siwz oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) komisja stwierdziła, że oferta nr 4 złożona przez firmę F.H.U. Adrian Pięciórek, ul. Sternicza 8/145, 43-300 Bielsko-Biała zawiera najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert (szczegółowe zestawienie punktów poniżej niniejszego pisma) w części dotyczącej zakwaterowania 90 osób w terminie od 24.07 do 3.08.2015 r.. Pozostałe część zamówienia zrealizuje Firma F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL”, ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec .

Zestawienie złożonych ofert:

2.F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL” ul. Dworcowa 30/32,
34-300 Żywiec

Cena usługi: 340,56 pkt/ 74,00 zł brutto
Ilość oferowanych miejsc: 20 pkt/ 630 miejsc
Ilość obiektów: 3,32 pkt/ 6 obiektów
Łącznie: 363,88 pkt

4. F.H.U. Adrian Pięciórek, ul. Sternicza 8/157, 43-300 Bielsko-Biała

Cena usługi: 360 pkt / 70,00 zł brutto
Ilość oferowanych miejsc: 2,84 / 90 miejsca
Ilość obiektów: 20 pkt / 1 obiekt
Łącznie: 382,84 pkt


Bielsko-Biała, dnia 28.04.2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 28.04.2015

Dokument oglądany razy: 1676
« inne aktualności