RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

22.04.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym wyłonienia wykonawcy na: „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym 27. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.”


W dniu 22.04.2015 r. została zakończona praca komisji przetargowej do rozstrzy-gnięcia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyłonienia wykonawcy na „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w tym
27. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych na terenie Szczyrku, Wisły, Żywca i Bielska-Białej oraz w obiektach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, położonych nie dalej aniżeli 10 km od centrum którejkolwiek z czterech wymienionych wyżej miejscowości.”
Do upływu terminu składania ofert, wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła 1 oferta:


1. F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL”, ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec


Oferta była zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu badania oferty pod względem zgodności ze siwz oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 z póź. zm.) komisja stwierdziła, że oferta nr 1 złożona przez firmę F.H.U. „THETA” B.P. „PREZYDENT TRAVEL”, ul. Dworcowa 30/32, 34-300 Żywiec zawiera najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert (cena usługi - 270 pkt., ilość oferowanych miejsc – 15 pkt., ilość oferowanych obiektów – 15 pkt.)


Bielsko-Biała, dnia 22.04.2016 r.


<a href="http://rok.bielsko.pl/bip/pliki/TKB_2016przetarg.pdf">Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>

Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 22.04.2016

Dokument oglądany razy: 552
« inne aktualności