RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Statut instytucji

załącznik do uchwały
Nr IV/22/28/2012
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 czerwca 2012 roku


S T A T U T
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY
W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, zwany dalej „Ośrodkiem", jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
- niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bielsko-Biała.
2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

1. Organizatorem Ośrodka jest Województwo Śląskie.
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.
3. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK-D/10/99.
4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Ośrodka i jego adres.

Rozdział II
Zakres działania Ośrodka

§ 4

1. Do zakresu działania Ośrodka należy:
1) rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego oraz integracja działań na rzecz rozwoju kulturalnego,
2) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocja wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych,
3) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego zwłaszcza w zakresie folkloru, sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem beskidzkiego obszaru kulturowego.

2. Ośrodek realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez:
1) współpracę z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych,
2) organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego i specjalistycznego oraz udzielanie pomocy instruktażowo-metodycznej i programowej w zakresie kultury,
3) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,
4) tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych,
5) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
6) organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
7) wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w kulturze, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków techniki,
8) współdziałanie w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
9) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.
3. Ośrodek może prowadzić inne formy działalności, mające na celu upowszechnianie kultury.
4. Dla realizacji zadań statutowych Ośrodek współdziała w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Rozdział III
Zarządzanie Ośrodkiem

§ 5

1. Dyrektora Ośrodka, zwanego dalej „dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności instytucji, w tym za jej gospodarkę finansową.
3. Dyrektor może ustanawiać swoich pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień w formie pełnomocnictwa.
4. Zarząd Województwa Śląskiego może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


§ 6

1. Dyrektor może tworzyć zespoły doradcze.
2. Zespoły doradcze mają charakter stały albo mogą zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres ich działania ograniczony jest terminem realizacji tego zadania.
3. W skład zespołów doradczych mogą wchodzić pracownicy Ośrodka oraz osoby spoza niego w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu zespołu.
4. Dyrektor informuje organizatora o zamiarze utworzenia zespołu doradczego. Organizator ma prawo desygnowania jednego przedstawiciela jako członka zespołu. Dotyczy to również już istniejących zespołów.
5. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami dyrektora.
6. Obsługę biurową zespołów doradczych zapewnia Ośrodek.


§ 7

1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
2) tworzenie warunków do realizacji zadań Ośrodka, o których mowa w § 4, oraz w regulaminie organizacyjnym,
3) dbałość o mienie i finanse Ośrodka oraz właściwe nimi gospodarowanie,
4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.

2. Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego:
1) roczny plan finansowy Ośrodka w terminie ustalonym przez organizatora,
2) sprawozdania finansowe, w terminach określonych przepisami dotyczącymi sprawozdawczości,
3) roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach o rachunkowości,
4) obejmujące okres roku plany działalności statutowej oraz sprawozdania z ich realizacji zaopiniowane uchwałami Rady Programowej, o której mowa w § 9, w terminach określonych przez organizatora,
5) informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez organizatora konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego oraz oceny pracy instytucji.

§ 8

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Rozdział IV
Rada Programowa

§ 9

1. Przy Ośrodku działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
3. Rada opiniuje na potrzeby organizatora działania statutowe Ośrodka oraz ich realizację.
4. W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciel Miasta Bielsko-Biała oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.
5. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd Województwa Śląskiego jej nowego składu.
6. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego regulaminu.
7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
8. Obsługę biurową Rady zapewnia Ośrodek.


Rozdział V
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10


1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Ośrodka, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Przychodami Ośrodka są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Organizator przekazuje Ośrodkowi środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

§ 11


1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, wymagają kontrasygnaty głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 12


1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Przychód z działalności Ośrodka, o której mowa w ust. 1, służy realizacji celów statutowych.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13


1. Statut Ośrodka nadawany jest uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. O zmianach statutu decyduje się w trybie właściwym dla jego nadania.Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 14.01.2014
Podpisał: Leszek Miłoszewski
Dokument z dnia: 14.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 646