RSS
szukaj
RSS
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała Śląskie. Pozytywna energia

Klauzula informacyjna Regionalnego Ośrodka Kultury

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z działalności
prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
(dla uczestników wydarzeń kulturalnych, konkursów, imprez publicznych itp.)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy 1 Maja 8, 43-300 Bielsk-Biała. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 33 822 05 93;
b) e-mail: rok@rok.bielsko.pl
c) listowny na powyższe dane adresowe;

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@rok.bielsko.pl

3. Administrator będzie pobierać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie do celu i podstawy prawnej:
a) art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - na podstawie wyrażonej zgody w celu:
- zapisu i zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie, wydarzeniu kulturalnym, turnieju, a także zajęć cyklicznych prowadzonych przez ośrodek kultury itp.;
- publikacji wizerunku;
- przekazywania informacji o działalności ośrodka kultury;
Każdorazowo przy pobieraniu zgody będą Państwo informowani o celu i rodzaju pobieranych danych, a także komu Państwo wyrażają zgodę i w jakim zakresie.
b) art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia - na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu:
- realizacji zadań wynikających ze statutu Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- dokumentowania prowadzonej działalności przez Administratora oraz przetwarzanie w celach archiwalnych;
- realizacji zadań statutowych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów, występów, a także wszelkich imprez o charakterze kulturalnym) i innych prawnych obowiązków w tym umownych;
- dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;
- prowadzenie statystyk w zakresie działań wydawniczych, imprez kulturalnych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w celu:
- dokumentowania za pomocą fotografii, filmu organizowanych lub współorganizowanych wydarzeń, imprez o charakterze publicznym, czy masowym;

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w prowadzonych przez Administratora konkursach, wydarzeniach, turniejach, czy innych formach podjętych przedsięwzięć związanych z działalnością kulturową jednostki.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
c) dokumentowania działalności kulturowej zgodnie z kategorią archiwalną;
d) do czasu wyrażonej zgody, a w przypadku jej wycofania przez okres 5 lat od daty jej wycofania do celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

6. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami będą pracownicy administratora, czy osoby delegowane do Administratora w celu realizacji zadań związanych z działalnością jednostki (np. komisje konkursowe). Odbiorcami danych Państwa mogą też być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania - np. firmy outsourcingowe - audytowe.

7. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu w tym podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.

9. Mają Państwo prawo do: ochrony Państwa danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
Mają też Państwo prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.

11. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie pobierając w tym celu przygotowane gotowe wnioski dostępne na stronie internetowej, które po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: rok@rok.bielsko.pl lub iod@rok.bielsko.pl

12. W przypadku, gdy zostanie uznane niewłaściwe przetwarzanie Państwa danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu wzięcia udziału w niektórych wydarzeniach, konkursach. Brak podania danych w tych przypadkach będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.Opublikował: Zbigniew Hojny
Publikacja dnia: 04.08.2020
Podpisał: Lesław Werpachowski
Dokument z dnia: 26.06.2020
Dokument oglądany razy: 987