FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 60. TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ

Nim przystąpisz do uzupełniania formularza zgłoszeniowego online konkursu fotograficznego 60. TKB, koniecznie zapoznaj się z Regulaminem dostępnym na stronie https://tkb.art.pl/konkurs-fotograficzny-tkb-regulamin/.
2. Dane kontaktowe do Uczestnika:
4. Informacja o pracach konkursowych:

(Plik JPG. Dłuższy bok fotografii nie może być krótszy niż 3500 pikseli. Rozmiar pliku nie może przekraczać 20 MB. Kolorystyka: dowolna)

(Plik JPG. Dłuższy bok fotografii nie może być krótszy niż 3500 pikseli. Rozmiar pliku nie może przekraczać 20 MB. Kolorystyka: dowolna)

(Plik JPG. Dłuższy bok fotografii nie może być krótszy niż 3500 pikseli. Rozmiar pliku nie może przekraczać 20 MB. Kolorystyka: dowolna)

(Plik JPG. Dłuższy bok fotografii nie może być krótszy niż 3500 pikseli. Rozmiar pliku nie może przekraczać 20 MB. Kolorystyka: dowolna)

Jako opiekun prawny (rodzic) niepełnoletniego uczestnika, wyrażam zgodę w powyższym zakresie.
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, ul 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, Regon: 000283222. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu tel.(33) 822-05-93 lub adresem e-mail: rok@rok.bielsko.pl
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu (33) 822-05-93 lub adresem e-mail: iod@rok.bielsko.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: a. związanych z realizacją Konkursu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) b. związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiać będzie uczestnictwo w Konkursie.
  5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa – do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim.. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń.
  6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku z zawartą umową, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe). Dane osobowe mogą zostać również przekazane do właściwej instytucji finansującej, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków. Odbiorcami danych będą również członkowie Komisji Oceniającej oraz Współorganizatorzy.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  9. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pana/Pani przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.