OŚWIADCZENIE LAUREATA

Ja, niżej podpisany, jako laureat Konkursu Fotograficznego 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, wnoszę o wypłatę nagrody na wskazany rachunek bankowy.

W przypadku, gdy posiadaczem rachunku bankowego jest inna osoba niż laureat – wnoszę o przekazanie nagrody pieniężnej na wskazany rachunek bankowy oraz oświadczam, że posiadacz rachunku wyraził zgodę na przekazanie nagrody pieniężnej na jego rachunek bankowy.
Klauzula informacyjna dla laureata, który jest również właścicielem konta bankowego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuje, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Administratorem: tel. +48-33-822-05-93; email: rok@rok.bielsko.pl lub pocztą tradycyjną: Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@rok.bielsko.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla IOD.
 3. Dane osobowe pobierane w uzupełniającym formularzu dotyczą wyłącznie osób, które są laureatami przeprowadzonego konkursu i są pobierane wyłącznie w zakresie umożliwiającym wypłatę nagrody pieniężnej. Przetwarzane Państwa dane osobowe są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości wypłaty nagrody pieniężnej. Dane będą przechowywane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń.
 4. Odbiorcami danych osobowych laureata konkursu mogą być podmioty, które świadczą usługi w imieniu i na rzecz Administratora w związku z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych (np. w zakresie obsługi IT) lub inne działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze czy audytowe.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
 6. W celu skorzystania ze swoich praw, w tym możliwości wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie, mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail rok@rok.bielsko.pl lub telefonicznie: +48-33-822-05-93.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 8. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Klauzula informacyjna dla właściciela konta bankowego, która nie jest laureatem konkursu:

Zgodnie z art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Administratorem: tel. +48-33-822-05-93; email: rok@rok.bielsko.pl lub pocztą tradycyjną: Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko -Biała.
 2. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@rok.bielsko.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla IOD.
 3. Administrator danych pozyskał dane osobowe od innej osoby (laureata konkursu), która przekazała je za zgodą tej osoby w celu przekazania na jej dane osobowe, w tym numer konta bankowego do wypłaty nagrody pieniężnej należnej laureatowi konkursu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości wypłaty nagrody pieniężnej.
 4. Dane będą przechowywane przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania, dalej archiwizowane przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być podmioty, które świadczą usługi w imieniu i na rzecz Administratora w związku z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych (np. w zakresie obsługi IT) lub inne działające na odrębnych przepisach prawa, jak organy kontrolne, nadzorcze czy audytowe.
 6. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
 7. W celu skorzystania ze swoich praw, w tym możliwości wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych, na jej podstawie mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail rok@rok.bielsko.pl lub telefonicznie: +48-33-822-05-93.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.