FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZESPOŁU
DO 60. TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ

29 lipca – 6 sierpnia 2023 r.

Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim

2. Adres zespołu:
5. Adres kierownika zespołu:

Opis musi być dłuższy niż 300 znaków i nie może przekroczyć 1000 znaków.

Opis historii zespołu może mieć maksymalnie 600 znaków.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Bielsku-Białej, ul 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, Regon: 000283222. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu tel.(33) 822-05-93 lub adresem e-mail: rok@rok.bielsko.pl
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu (33) 822-05-93 lub adresem e-mail: iod@rok.bielsko.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 3. związanych z realizacją Festiwalu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 4. związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu promocji działalności oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiać będzie uczestnictwo w Festiwalu.
 7. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa – do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń.
 8. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku z realizacją Tygodnia Kultury Beskidzkiej, tj. Współorganizatorom oraz podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe). Dane osobowe mogą zostać również przekazane do właściwej instytucji finansującej (Ministrowi właściwemu ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego), celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków. Odbiorcami danych będą również Współorganizatorzy, którzy przetwarzać będą dane w związku z organizacją imprez towarzyszących w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 10. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 11. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Pana/Pani przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.