Inspektor ochrony danych

ADMINISTRATOR DANYCH – AD

Administratorem danych przetwarzanych Państwa danych osobowych jest:

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej reprezentowane przez Dyrektora
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją RIK/D/10/99
a) telefoniczny: +48 33 822 05 93;
b) e-mail: rok@rok.bielsko.pl
c) listowny na powyższe dane adresowe;

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Administrator zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Kontakt do IOD poprzez:
a) e-mail: iod@rok.bielsko.pl
b) listownie na adres korespondencyjny Administratora z dopiskiem dla “IOD”
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała.

Kontaktując się z Administratorem, czy z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail, jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z Administratorem lub Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się
z Administratorem Danych lub Inspektorem Ochrony Danych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej przy ulicy 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Administratorem:
a) telefoniczny: +48 33 822 05 93;
b) e-mail: rok@rok.bielsko.pl
c) listowny na powyższe dane adresowe;
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marek Kliś. Kontakt do IOD e-mail: iod@rok.bielsko.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z Administratorem i/lub IOD (przesłanie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług w imieniu i na rzecz administratora (np. w zakresie obsługi IT, audytowej), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody w celu kontaktu z administratorem i/lub Inspektorem ochrony danych oraz przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku administratora;
wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora;
9. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie pobierając w tym celu przygotowane gotowe wnioski dostępne na stronie , które po wypełnieniu i podpisaniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny podany powyżej lub poprzez e-mail: rok@rok.bielsko.pl lub iod@rok.bielsko.pl
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.