Prawa osób – wnioski

» Informacje
» Ograniczenie
» Przeniesienie
» Sprzeciw
» Wycofanie zgody
» Zmiana

Prawa osób – wnioski

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) mają Państwo możliwość skorzystania z praw osób, których dane dotyczą w zakresie:
do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia);
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);
do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia);
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.
do wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia).

W celu zagwarantowania Państwu skorzystania ze swoich praw, udostępniamy gotowe wnioski, które podzielone są według praw, które chcieliby Państwo zrealizować, a tym samym pozwolą na szybkie wystosowanie żądania do nas.

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wniosek o usunięcie danych osobowych
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Wniosek o sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniony i podpisany wniosek należy:
przesłać na adres e-mail: rok@rok.bielsko.pl lub iod@rok.bielsko.pl
przesłać listownie na adres korespondencyjny lub dostarczyć osobiście: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała.

Osoba fizyczna, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przez administratora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://uodo.gov.pl/ w zakładce Skargi.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo:
do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora poprzez e-mail: iod@rok.bielsko.pl
do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, którego dokonuje sam administrator realizując swoje obowiązki (art. 19 Rozporządzenia);