Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”, (znak sprawy: ZP.RB.01.2022)
Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9e953d6-aa99-4aa4-9497-e3213cab566f który służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami.
W związku z powyższym, dokumentacja postępowania, wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia SWZ dostępne będą pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9e953d6-aa99-4aa4-9497-e3213cab566f


Identyfikator postępowania: c9e953d6-aa99-4aa4-9497-e3213cab566f
Składanie Ofert następuje przez: – miniPortal www.miniportal.uzp.gov.pl, – ePuap www.obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia w terminie do 16.02.2022 godz. 10.00

Udostępnij!