Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach i miejscach prowadzenia działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte w dniu 27.09.2021 r. Zamawiający przekazuje również informację o cenach i punktacji.

Udostępnij!