Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Wymianę stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (znak sprawy: ZP.RB.03.2022)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wariant 1 na Wymianę stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (znak sprawy: ZP.RB.03.2022)

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy miniPortal, która służy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami. Na stronie internetowej postępowania dostępne są wszelkie dokumenty dot. postępowania. Na stronie zamieszczane będą wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia do SWZ.
Strona internetowa postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23fdd967-e70e-4d6c-b683-9eb0dadd91db
Identyfikator postępowania23fdd967-e70e-4d6c-b683-9eb0dadd91db
Składanie ofert następuje przez:– https://miniportal.uzp.gov.pl/– https://epuap.gov.pl

Udostępnij!