Triumf Maryi

Triumf Maryi

JE Ks. Bp Tadeusz Rakoczy
Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Człowiek tęskni do czegoś trwałego, chce mieć w czymś
punkt oparcia, przeżyć szczęście. Takie poczucie może dać wiara w Boga.
Dokąd kultura Zachodu mocno opierała się na chrześcijaństwie – była szczęśliwsza.
Ludzie dzisiaj na miejsce Boga postawili różne wartości, które jednak zawodzą.
(Ks. Jan Twardowski, Kultura*)

Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom Kościoła, 11 października 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI zainicjował uroczyście Rok Wiary. W tym okresie – z woli papieża, ale też w odruchu serca kochającego Boga – kierujemy swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi. “Wpatrujmy się w Jezusa, który jest dawcą naszej wiary i jej celem” (Hbr 12, 2). Swój ufny wzrok kierujemy także ku Maryi, która prowadzi nas do Swojego Syna. Ona jest pierwszą wśród wierzących w Boga i stanowi najlepszy wzór wiary.
Dzięki głębokiej ufności pokładanej w Bogu Maryja uwierzyła w zwiastowanie Jego posłańca, w posłuszeństwie swego oddania uwierzyła, że stanie się Matką Boga (por. Łk 1, 38). Z radością wydała na świat swego jedynego Syna (por. Łk 2, 6-7). Z wiarą szła za nauczającym Panem i pozostała z Nim aż do Golgoty (por. J 19, 25-27). W wierze cieszyła się owocami zmartwychwstania Jezusa (por. Łk 2, 19-51) i przekazała je apostołom zgromadzonym z Nią w Wieczerniku w dniu Zielonych Świąt (por. Dz 1, 14; 2, 1-4).
Maryja umacnia wiarę wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Jak mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II, “Maryja (…), wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia (…), gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do swego Syna i do Jego ofiary oraz do miłości Ojca” (Konstytucja o Kościele Lumen gentium, 65). W ten sposób wiara Maryi – u podstaw apostolskiego świadectwa Kościoła – staje się wciąż poniekąd wiarą pielgrzymującego Ludu Bożego. To w Maryi szukamy wzoru dla naszej codziennej wiary. Każdego dnia wpatrujemy się w oblicze Maryi. Jej wizerunek znajduje się w niemal każdym polskim domu. Codziennie modlimy się do Niej i do Niej tak chętnie w czas odświętny, niezmiennie od wieków, pielgrzymujemy. Można więc mówić o swoistej “geografii” wiary i pobożności maryjnej, która obejmuje wszystkie miejsca szczególnego pielgrzymowania Ludu Bożego. Lud ten szuka spotkania z Bogarodzicą, aby w zasięgu matczynej obecności Tej, “która uwierzyła”, znaleźć umocnienie swojej własnej, osobistej – jakże niedoskonałej – wiary.
Wpatrując się w Jej oblicze, które kojarzymy zazwyczaj w swej prostocie ze słynącymi cudami Jej wizerunkami wiszącymi w wyróżnionych przez Boga sanktuariach, tak często przywołujemy Jej słowa, wypowiedziane podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej: “Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Słowa te są drogowskazem na naszej chrześcijańskiej ścieżce ku Bogu. Dziś Matka naszego Pana kieruje do nas, ludu nowego tysiąclecia, te same słowa: “Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” – czegokolwiek od was zażąda On, Jej Syn, Jezus Chrystus. Zawierzcie Matce i zaufajcie Jej Synowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem każdego z nas. Sakramentem chrztu świętego związaliśmy się z Nim na drogę naszego życia, więcej – na całą wieczność. Podążajmy nią śmiało z radością Dzieci Bożych. Z Chrystusem i za Chrystusem.
Tajemnica życia Maryi opowiedziana została plastycznie i szczodrze w tak wielu eksponatach pochodzących z kolekcji Leszka Macaka, znanego i cenionego kolekcjonera krakowskiego. Wystawa ta jest kontynuacją wcześniejszych ekspozycji w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, takich jak “Życie Chrystusa w sztuce ludowej”, Bielsko-Biała 2000 oraz “Patroni Polski i Europy w sztuce ludowej”, Bielsko-Biała 2002.
Tegoroczna wystawa dzięki katalogowi dotrze do wielu ludzi i środowisk. Autorami prezentowanych na niej prac, opublikowanych w tym wydawnictwie, są artyści z kręgu sztuki ludowej. Dzięki temu tchnie z nich prostota wiary, pobożności i miłości do Matki Najświętszej. Rysem dominującym tych przedstawień jest realizm wiary nacechowanej pobożnością maryjną, bliski sercu prostego ludu, ubogacony własnym wyobrażeniem Matki Najświętszej, ozdobionym motywami zaczerpniętymi z polskiego krajobrazu. Można powiedzieć, że obrazy te i rzeźby malowane są i rzeźbione sercem, dlatego tak często na nich widać kolor czerwony, który wyraża miłość.
Każdy z tych wspaniałych eksponatów został opatrzony odpowiednio dobranym fragmentem Pisma Świętego lub trafną sentencją pochodzącą z dokumentów nauczania Kościoła. Nadaje to szczególny walor wystawie, a także wzmacnia wrażenia oglądających ją, gdyż łączy piękno prostoty z mądrością. Może też stać się dobrą okazją do modlitwy i kontemplacji.
Wyrażam wielką wdzięczność zarówno autorom tych ciekawych i budzących wielorakie re-fleksje eksponatów, jak i panu Leszkowi Macakowi za ich zgromadzenie w tak pięknej kolekcji oraz udostępnienie. Dziękuję także organizatorom z Regionalnego Ośrodka Kultury i redaktorom katalogu tej wspaniałej wystawy noszącej tytuł “Triumf Maryi”. W słowie “triumf” zawarte jest również pojęcie sukcesu, który w ludzkim rozumieniu oznacza między innymi osiągnięcie w życiu tego, co najważniejsze. A tak przecież było w życiu Matki Bożej i tak powinno być w naszym życiu.
Niech ten katalog, prezentujący tak wspaniałe dzieła, służy pogłębieniu naszej pobożności maryjnej. Niech przyczyni się do pogłębienia kultu Maryi w polskim społeczeństwie i śmielszego dawania wyrazistego świadectwa wiary w Jej Syna, który jest jedynym Zbawicielem świata. Pozostaje nam zabrać na maryjne ścieżki naszego ziemskiego pielgrzymowania pamięć o Matce Najświętszej ukazanej pędzlem i dłutem. Niech Maryja, Matka Chrystusa, która spogląda na nas z tych dzieł sztuki, otoczy nas płaszczem Swojej macierzyńskiej miłości i niech wstawia się za nami u Boga. “Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami!”

+ Tadeusz Rakoczy

* Ks. J. Twardowski, Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka, wybrała i opracowała, posłowiem i bibliografią opatrzyła A. Iwanowska, Warszawa 2005, s. 104.

14 grudnia 2012 – 26 stycznia 2013
Galeria Sztuki ROK w Bielsku-Białej

Udostępnij!